Del siden

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Lærkebakken 16/6-2023


Formand Kristine bød velkommen og ønskede der blev lavet en præsentationsrunde af fremmødte til

generalforsamlingen.


1. Valg af stemmetællere – ikke aktuelt


2. Valg af dirigent – Flemming nr 23

- Konstaterer dagsordenen er udsendt til tiden jf vedtægter.
- Bemærkede generalforsamling jf vedtægter bør afholdes januar. Bestyrelsen opfordres til at ændre vedtægter ift tidspunkt for afholdes af generalforsamling ved næste generalforsamling i 2024.


3. Formandens beretning –
- Efter sidste generalforsamling konstituerede vi os med Kirstine nr 29 som formand, Steen nr 19 som kasserer og Susanne nr 23 som sekretær.
- Formanden oplyser dette har været et stille år i forhold til reparationer i vejen, intet gravearbejde og ikke de store skybrud.
- Som tidligere besluttet er vejkontoen nedlagt men beløbet holdes stadig adskilt på driftkonto, så der nu kun er én konto.
- Der ligger stadig sag hos kommunen i forhold til etablering af ”hajtænder” igen. Dette er der rykket for hos kommunen.
- Velkommen til tre nye familier i nr 7, 11 og 12
- Opfordre til, at der om vinteren i forhold til snerydning og saltning, parkerer sin/sine biler på egen grund og ikke på vejen.
- Oplyser det er den enkelte grundejers pligt at vedligeholde arealet ud for egen ejendom. Herunder fjernelse af grus og ukrudt mv jf vedtægter §2 stk 3. Grundet vejbrønde i vejen bør holdes fri for grus og ukrudt, så de derved ikke tilstopper.
- Samt håber på endnu et godt år på Lærkebakken.


4. Aflæggelse af regnskab - Steen nr. 19 fremlagde regnskabet med kommentarer – herefter blev regnskabet godkendt.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – dirigent gjorde bestyrelsen opmærksom på, at dette år (ulige år) er kassereren på valg. Steen nr 19 blev genvalgt.


6. Valg af suppleanter – 1. suppleant blev Jacob nr 13 samt 2. suppleant blev Bente nr 21.


7. Valg af revisor – Lars nr 21 genvalgt.


8. Forslag fra bestyrelsen – ingen


9. Forslag fra medlemmer – ingen


10. Fastsættelse af kontingent - Vedtaget uændret kontingent på 900 kr. til Grundejerforeningen samt 100 kr. til hjertestarteren.


11. Eventuelt –
- Der blev drøftet der er dårlige oversigtsforhold i udkørslen fra Lærkebakken til Gl. Nyrupvej.
- Der drøftes opbevaring af campingvogne på Lærkebakken. Der var ønske om disse opbevares på egen matrikel.
- Hjertestarter liste fjernes fra trailerskab af hensyn til GDPR regler og medlemmer på Lærkebakken opfordres til at melde sig som hjerteløber på Hjerteløber app
Referat fra generalforsamling 2021

REFERAT– GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEBAKKEN

Fredag den 13. august 2021 - STED:  Lærkebakkens østlige ende

1.     Valg af stemmetællere – blev ikke aktuelt

 2.     Valg af dirigent – Flemming Christensen nr. 23

dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 3.     Formandens beretning – 

Efter generalforsamlingen d. 28. januar 2020 konstituerede vi os med Per Johannesson som sekretær, Lars Bosendahl som kasserer og med undertegnede som formand. Efterfølgende trak Lars sig, og vores suppleant, Karsten Klok, har overtaget kassererjobbet her indtil generalforsamlingen.

Vi besluttede at aflyse sommerfesten 2020, da der tilsyneladende ikke var den store interesse for det.

Vi har her i 2021 prøvet at slå generalforsamling og sommerfest sammen.

4. september havde vi i samarbejde med Raklev Brugs en vellykket og lærerig hjertestarterdemonstration. Vi nåede heldigvis dette arrangement imellem Corona-nedlukningerne.  Efter demonstrationen var der mulighed for at købe øl og pølser til en billig pris.

 Vi må konstatere, at der desværre ikke var den store tilslutning til arrangementet fra beboerne på Lærkebakken.

Karsten Klok har talt med kommunen vedr. asfalt på vores vej. Det kan lyde, som om kommunen har til hensigt at lægge et nyt slidlag på vores vej på et tidspunkt……det skal de ikke høre noget for!

Da der er dårlige oversigtsforhold i udkørslen fra Lærkebakken til Gl. Nyrupvej, har Karsten Klok ligeledes undersøgt hos politiet, om det er muligt at etablere et spejl (som der vist har været i gamle dage). Politiet har afvist sagen. Her er bestyrelsen også bange for blinde vinkler, så det kan give en falsk tryghed.

Der er købt en ny presenning til traileren. Her er der ikke plads til ”bukken”. Presenningen skal derfor sættes stramt på via ALLE stropper, så vandet kan løbe af.

Så har vi lige et par venlige henstillinger:

Vi skal huske at samle hundeefterladenskaber op, både på vores fortove og på det åbne areal ud mod marken. Det er skønt IKKE at træde i sådan nogle…..specielt når man har sandaler på!

Der er enkelte, der har oplevet, at andre beboere på vejen har meldt dem til kommunen for et eller andet.

 Hertil har bestyrelsen følgende kommentar:

”Hvis man er utilfreds med noget hos én af sine naboer, så sig det til vedkommende. Tilbyd evt. din hjælp med hvad det nu er”.

 Det andet skaber en meget dårlig stemning!

Vi opfordrer også til, at vi ALLE overholder vedtægterne også mht. at fjerne ukrudt på fortovet. Ukrudtet kan sprede sig til vejen og ødelægge vores asfalt.

I håbet om et fredeligt og hyggeligt næste år på Lærkebakken giver jeg herefter ordet videre til dirigenten.

 4.     Aflæggelse af regnskab – regnskab taget til efterretning

 5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg – kasserer – Karsten Klok genvalgt

 6.     Valg af suppleanter.  Kristine Helmann i nr. 29 valgt

 7.     Valg af revisor.  Steen Dalgaard genvalgt

 8.     Forslag fra bestyrelsen:   I mange år har det været praksis, at bestyrelsens medlemmer betaler ½ kontingent. Det foreslås derfor at dette fortsætter.

Begrundelse for forslaget: Bestyrelsen har ikke kunnet finde den tidligere beslutning herom i tidligere referater. Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse.

Forslaget godkendt-

 B.     Bestyrelsen foreslår at generalforsamlinger fremover afholdes om sommeren. – Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse.

Forslaget enstemmigt vedtaget

 9.     Forslag fra medlemmer:

Forslag fra Benny Christiansen Lærkebakken nr. 8

Regnskab og formandens beretning fremsendes til alle medlemmer af grundejerforeningen inden generalforsamling, så medlemmer der er fraværende til generalforsamlingen,  får mulighed for at komme med kommentarer, eller stille forslag på baggrund af regnskab & beretning fra formanden, og derved er det ikke kun de deltagende medlemmer der kan kommentere / stille forslag.

Derudover kunne det være fint hvis I vil ligge referater fra bestyrelsesmøder ind på hjemmesiden, eller udsende dette til alle medlemmer, så vi er orienteret om hvad der sker her på vejen 

Benny Christiansen var ikke selv til stede. Forslaget blev drøftet og følgende vedtaget:

A.  Regnskabet offentliggøres fremover når det foreligger revideret.

B. Referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres på hjemmeside.

C.  Formandens beretning forelægges mundtligt på generalforsamlingen og udsendes herefter sammen med referatet.

10.Fastsættelse af kontingent. Vedtaget: Uændret kontingent.

11.  evt. – Tina Strange Jørgensen nr. 16 – gjorde opmærksom på at vand trængte ind i indkørsel i forbindelse med skybrud.

tidligere afholdte generalforsamlinger:

REFERAT FRA GRUNDEJERFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2020

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 18  - STED: NYRUP SKOLEN - lokale 10

Der var ved mødets start 15 fremmødte.

 1. Valg af stemmetællere – dette blev ikke nødvendigt.

 

 1. 2.     Valg af dirigent Steen Dalgaard nr. 19 valgt – dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.
 2. Formandens beretning

Hjertestarteren har været det gennemgående tema i 2019, opstart, montering, møder osv.

Samle tlf. nummer og adresser for dem der ikke bor på Lærkebakken, 20 husstande i alt, der hver giver hver 100 kr. om året til vedligehold og service.

 Kassereren skal indkassere pengene efter hver generalforsamling har vi aftalt, samt betale 500 kr. til Henry Slot for el til hjertestarteren.

Der er lavet en liste på hvem der er hjertestarter løbere og sendt ud til alle betalende husstande.

I 2020 på generalforsamlingen høres om der er interesse for et kursus. (særskilt punkt)

3 nye familier er kommet til Lærkebakken siden sidst, i nr. 2 Benjamin Svedborg og Stine Sørensen – nr. 1 Martin Holmberg – nr. 11 Martin Rysgaard Hansen og Matilde Cecillie Weywadt, (Velkommen), der er for tiden kun et hus til salg på Lærkebakken, og det er nr. 6 (Poul Nolsøe).

Kloaker er blevet suget og renset. Med de regnskyl der åbenbart kommer i fremtiden, så må vi opfordrer husstandene, at rense for grene og sten ud for parcellerne så det ikke kommer i kloakkerne og giver forstoppelse til stor gene for dem som får alt vandet ind på grunden og ind i huset. (Vi fik renset gratis denne gang af Kalundborg forsyning, men det er ikke sikkert vi får det hele tiden).

Tina Jørgensen nr. 16 og Erling Pedersen nr. 3 har været i problemer med vand fra vejen

Jeg tror nok vi nu må konstatere, at Hjorthøj vandværk overholder det de har lovet vedrørende tryk på vandet til Lærkebakken, der er blevet efterset for tryk flere gange i 2019, så den snak om de ikke gør det de har lovet er hermed lukket.

Har man for lavt tryk i vandhanerne så er fejlen på egen grund til egen regning.

Sommerfesten blev aflyst grundet manglende tilslutning.

Som sidste år opfordrer bestyrelsen til at holde vejen fri ud for egen grund så vidt som muligt, af hensyn til vinter rydning og saltning.

Lærkebakkens hjemmeside har sekretæren fået fornyet og fået betalt for en ny periode.

Og med de ord overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen

Beretningen taget til efterretning.

4       Aflæggelse af regnskab

Kassereren forelagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

5        Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg Niels Erik Olsen og Per Johannesson

Niels Erik Olsen nr. 25  -  modtager ikke genvalg. Marianne Skøtt valgt til bestyrelsen

Per Johannesson nr. 27 – villig til genvalg. Per blev genvalgt

Per Johannesson takkede Niels Erik Olsen for hans indsats som formand og overrakte en vingave.

6       Valg af suppleanter.  Marianne Skøtt – ny suppleant: Karsten Klok nr. 12

7       Valg af revisor. Steen Dahlgaard nr. 19 - Genvalgt

8       Forslag fra bestyrelsen:

Tilkendegivelse for evt. Interessen for et førstehjælpskursus

Bestyrelsen følger op og undersøger muligheder for førstehjælpskursus

9       Forslag fra medlemmer: ingen

10 Fastsættelse af kontingent – kassereren foreslår uændret kontingent – vedtaget

11 evt. Vejens tilstand blev drøftet og deltagerne opfordrer alle til at tage ansvar for at fjerne ukrudt, steen og lign. Ud for egne parceller. 

Mødet sluttede kl.18.45 - Herefter overgik forsamlingen til ”aftenens kulinariske højdepunkt” hvor smørrebrødet indkøbt hos MENY af formanden blev rost.

Oplys om din mailadresse og tlf. nr. til grundejerforening@damuko.dk og få hurtig kommunikation – husk også at fortælle hvis du får ny mailadresse.

Tidligere afholdte generalforsamlinger

Tirsdag den 29. januar 2019

på NYRUPSKOLEN lokale 10

Der var 18 fremmødte inkl. Henry Slot

 • Valg af stemmetællere:       Valgt – Kristine nr. 27 og Duddi nr. 19 
 • Valg af dirigent:                       Valgt Flemming nr. 23
 • Formandens beretning:
 • Vandtrykket til husene på Lærkebakken er som det skal være, er der problemer så kontakt Hjorthøj vandværk/Ulrik Rasmussen, og aftal en test af vandtrykket til målerbrønd.
 • Hastigheden på Lærkebakken er igen for opadgående, bestyrelsen opfordrer alle til at sætte farten ned, også dem som kommer jævnligt på besøg.
 • Husk vejens gave politik er der nogen som kommer ind under den i år så få det noteret hos bestyrelsen, ellers er det ikke sikkert man får nogen gave, og de gives ikke på efter bevilling.
 • Hønsehold og hane sang har der været lige lovligt meget af i 2018, disse forhold er dog nu bragt i orden, samt en mindre oprydning har været nødvendig, vi har alle glæde af der ser ordentligt og ryddeligt ud på vores vej, så husk også og feje langs kant stene så ikke alt grus og sten havner i kloakken, vi skal selv betale for at få kloakkerne renset.
 • Det lykkes at holde en mindre sommer kom sammen på vejen, og jeg vil tro at der deltog omkring 22-24 beboere vejret holdt selv om det så meget sort og regnfuldt ud på et tidspunkt. Den nye bestyrelse tager stilling til om der skal ske noget tilsvarende i 2019. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.
 • Bestyrelsen opfodrer så vidt det er muligt, at parkere på egen grund når det er snevejr, og der kommer snerydnings/saltnings maskine da vi betaler for den tid der bruges på vejen.
 • Husk at sætte træbukken i traileren når den er brugt, så traileren/presenningen ikke ødelægges af vand.
 • Skabet til notater til lån af traileren er lavet, husk at lukke lågen.
 • Trailer stikket er nyt og lavet af Claus inden han rejste (tak til Claus)
 • Der har været holdt 4 ordinære bestyrelses møder i 2018 hvor også suppleanten har deltaget hver gang, en stor del er gået med snak om hjerte starter et punkt som kommer senere på dagsorden. Vejens tilstand har også været drøftet.

Formandens beretning taget til efterretning.

 • Aflæggelse af regnskab:  Regnskabet blev godkendt efter drøftelser om bl. a. vejkontoen.
 • Valg af bestyrelsesmedlem.  Lars Bosendal nr. 21 valgt.
 • Valg af suppleanter.  Marianne Skøtt nr. 14 valgt.
 • Valg af revisor. Steen Dahlgaard nr. 19 valgt
 •               Forslag fra bestyrelsen:
 1.  Deltagelse i drift af Hjertestarter. Formanden forelagde forslaget og orienterede om omkostningerne til indkøb og drift, samt at selve hjertestarteren ville blive sponseret af Henry Slot (Kalundborg Bådebyggeri) som ligger ved Lærkebakkens udkørsel.  Driften skal Lærkebakkens grundejerforening bære i fællesskab med de grundejere i nærmiljøet som tilmelder sig –dette vil formanden forhandle. Det blev besluttet, at den årlige driftsudgift på ca. 100 kr. pr. grundejer skal opkræves som en del af det årlige kontingent (Se punktet – fastsættelse af kontingent)

Det blev desuden foreslået, at laves en telefonliste med angivelse af beboere på vejen eller i nærheden som er uddannede i førstehjælp og anvendelse af hjertestarter.

 1. 2.     Bestilling af flismaskine i marts 2019 – Forslaget blev frafaldet, idéer der ikke var stemning herfor.

Forslag fra medlemmer: ingen

 • Fastsættelse af kontingent- Det årlige kontingent stiger med 100 kr. som konsekvens af beslutningen om at grundejerforeningen påtager sig driften af hjertestarteren. Herefter vil det årlige kontingent udgøre 1000 kr.
 • evt. Sekretæren oplyste, at referatet og fremtidige dagsordener vil blive placeret på grundejerforeningens hjemmeside – www.laerkebakken.dk

Stabiliteten af internetforbindelser fra diverse udbydere på Lærkebakken blev drøftet – uden konklusion.

Operation ”nabohjælp” og almindelig gensidig opmærksomhed i forbindelse med ferier og lign. Blev rost.

Mødet sluttede kl. 19.10 og herefter nød deltagerne smørrebrød og hinandens selskab.

Ref. Per Johannesson nr. 27

REFERAT FRA: Tirsdag den 30. januar på NYRUP SKOLEN lokale 10

 1. Valg af stemmetællere –                 Valgt: Dudi 19 og Niels Erik nr. 25
 2. 2.      Valg af dirigent                                Valgt: Flemming nr. 23
 3. Formandens beretning                     Michael Larsen nr. 15 (afgående fmd.) aftalte at levere beretningen til udsendelse, – men da den efter flere rykkere stadig ikke er kommet - udsendes referatet uden dette indlæg. - Beretningen blev godkendt.
 4. 4.      Aflæggelse af regnskab: Kasserer Lars Bosendal nr. 21 gennemgik regnskabet som blev godkendt.
 5. Valg af bestyrelsesmedlem. Michael Larsen nr. 15 – genopstiller ikke.

 

 

GENERALFORSAMLINGSREFERAT - 2018 

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 18 på NYRUP SKOLEN 

Bestyrelsessuppleant Niels Erik Olsen nr. 25 blev valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig herefter på førstkommende bestyrelsesmøde.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Lærkebakken 24.06.22

1. Valg af stemmetællere – ikke aktuelt

2. Valg af dirigent – Jesper nr. 14

3. Formandens beretning

Efter sidste generalforsamling konstituerede vi os med Karsten Klok som kasserer, Per Johannesson som sekretær og Marianne Skøtt som formand. - Vi har holdt 4 møder siden da.


Vi har drøftet:

Udfordring ved skybrud.

Vores regnvandsbrønde med tilstødende ledningsrør” har lidt udfordringer pga. vejens hældning.

Her er det vigtigt at vi Alle renholder fortove og kantstenene for nåle, blade og andet affald.

Snerydning og saltning.

Vi har fået et nyt firma, GSCanlæg A/S, til at klare dette. Det ser ud til det er tilfredsstillende og tilmed billigere.

Hul i vejen ved nr. 7.

Der har været et kæmpe hul i vejen pga. et brud på en regnvandsbrønd.

Det er blevet udbedret af ABC kloakservice. 

Vi skal fremadrettet være opmærksomme på defekte brønde. 

Fibias gravearbejde.

Gravearbejdet ser tilfredsstillende ud. Der mangler lidt oprydning. Vi har kontaktet Fibia for dette.

Hjertestarteren.

Vedr. hjertestarteren har Philips informeret om en evt. defekt i elektroderne.

Fejlen er fundet i ganske få hjertestartere. Man skal ikke afholde sig fra at bruge den. Elektroderne vil blive udskiftet i efteråret.

Så vil jeg fremhæve at vores suppleant, Kristine Hellmann, har deltaget i alle møderne. Vi anbefaler Kristine til bestyrelsen.

        En stor tak til bestyrelsen for fantastisk godt og hyggeligt samarbejde.

Så har vi bare et ønske om endnu et dejligt år på vores Lærkebakke.

4.         Aflæggelse af regnskab – Karsten nr. 12 fremlagde regnskabet med kommentarer – herefter blev regnskabet vedtaget

5.         Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg – Formand og sekretær. Nyvalgte blev Kristine nr. 29 og Steen nr. 19

6.         Valg af suppleanter.  – Valgt Susanne nr. 23

7.         Valg af revisor.  – Valgt Lars nr. 21

8.         Forslag fra bestyrelsen:

A. Sammenlægning af drifts- og vejkonto – Forslaget vedtaget, med bemærkning om, at der i driftsregnskabet opgøres et reserveret beløb til vejkontoen med opsparing i lighed med tidligere – blot ikke selvstændigt kontoført.

B. Procedure for gaver ændres – Vedtaget at der i fremtiden kun gives velkomst gave til nye beboere.

10 Fastsættelse af kontingent – Vedtaget uændret kontingent på 900 kr. til Grundejerforeningen samt 100 kr. til hjertestarteren.


11. evt. Der blev takket til de afgående bestyrelsesmedlemmer og overrakt en vingave til såvel disse som revisoren.Valg af suppleanter for bestyrelsen -

Som suppleant valgtes: Marianne Skøtt nr. 14

 1. Valg af revisor: Steen Dalgaard nr. 19 blev genvalgt
 2.               Forslag fra bestyrelsen: ingen

                                            Forslag fra medlemmer: ingen

 1. Fastsættelse af kontingent: Kassereren foreslog uændret kontingent. Vedtaget.
 2. evt.

Niels Erik Olsen nr. 25 foreslog at der skulle opsættes en hjertestarter på Lærkebakken og søges tilskud fra Trygfonden. Bestyrelsen undersøger muligheder og fremkomme med indstilling til generalforsamling 2019

Bestyrelsen spurgte om, der igen i år ville være tilslutning til en lille sommerudflugt som f.eks. kunne gå til Gisseløre ved ”Håbet” hvor der kan grilles og er bænke og borde – samt mulighed for at bade. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til hurtigst muligt at fremkomme med datoforslag, samt evt. at fastlægge en fast dag i årene fremover.

Det blev påpeget, at udhængsskabet til notering af trailerlån er gået i stykker og der må indkøbes og opsættes et nyt. Michael Larsen nr. 15 lovede at ”fikse den nuværende kasse” – Vi afventer – ellers indkøbes en ny.

Generalforsamlingen tilkendegav at der ikke blev konstateret et behov for flismaskine i år.

Per (nr. 27) orienterede om operation mærkning og tilbyder selvklæbende mærkater til alle.

Niels Erik (25) opfordrer alle til at installere appen ”din alarm”. Se vedhæftede omtale.

Mødet sluttede kl. 18.45 hvorefter man overgik til at nyde hinandens selskab samt smørrebrød mm.