Nyeste vedtægter

VEDTÆGTER

Vedtægter for Lærkebakkens Grundejerforening

 

§ 1

Foreningens navn er, Lærkebakkens Grundejerforening, Nyrup, 4400 Kalundborg.

§ 2

stk. 1 Foreningens formål er, på medlemmernes vegne at varetage og forhandle om alle forekommende grundejerspørgsmål. Specielt nævnes, at foreningen med bindende virkning for de medlemmer, der som nedenfor anført i henhold til skøde eller anden hjemmel er pligtige at være medlemmer af foreningen, kan forhandle og slutte aftaler om alle fælles grundejerspørgsmål, såsom vej-, kloak-, el- og vandforhold.

stk. 2 Foreningen skal endvidere med bindende virkning for ovennævnte grupper af medlemmer kunne pålægge disse forholdsmæssige anparter af udgifter, der er affødt af foranstaltninger vedrørende ovennævnte formål.

 

stk. 3 Det er den enkelte grundejers pligt at vedligeholde arealet ud for egen ejendom indtil vejmidte. Herunder fjernelse af sne, is og ukrudt m.v.


stk.4  Foreningens aktiviteter omfatter varetagelse af lokalområdets interesser over for offentlige myndigheder, private og offentlige institutioner, foreninger, virksomheder og andre i lokalområdet til fremme af foreningens formål.

§ 3

stk. 1 Foreningens medlemmer er grundejere, der er ejere af parceller, der er udstykket af gårdejer Frits Anderson, og som således ifølge skøde eller anden hjemmel er pligtig til et sådant medlemskab.


stk. 2 Grundejere uden for Lærkebakken kan optages i foreningen.

Det afgøres ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.

§ 4

stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar måned.


stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling
kan indkaldes, når bestyrelsen måtte ønske dette, samt i tilfælde hvor 2/3 af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom over for bestyrelsen med angivelse af, hvilke spørgsmål man ønsker behandlet.

stk. 4 Medlemmer skal af bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling efter ønske fra medlemmerne skal indkaldes senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget skriftligt anmodning herom.

stk. 6 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

stk. 7 Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formandens beretning.
 4. Aflæggelse af regnskab.
 5. Valg af bestyrelsesmedlem/bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af suppleant for bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Forslag fra bestyrelsen.
 9. Forslag fra medlemmerne.
 10. Fastsættelse af årligt kontingent.
 11. Eventuelt.

Ved indkaldelse til generalforsamling skal dagsorden og indkomne forslag meddeles medlemmerne.

stk. 8 Der kan på generalforsamlingen alene træffes afgørelse om spørgsmål, der er optaget på dagsordenen.

Under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

stk. 9 Særlige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt afgivne stemmer. Dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer for.

Blanke stemmer gælder ikke som afgivne stemmer.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis bestyrelsen eller 3 af de fremmødte ønsker det.

Medlemmerne kan afgive stemme ved fuldmagt til andet medlem.

Enhver grund, der er selvstændigt matrikuleret, har 2 stemmer.

stk. 10 Hvis medlemmer er i restance, er de ikke stemmeberettiget.

stk. 11 Kun generalforsamlingen kan træffe beslutninger, der pålægger medlemmerne økonomiske forpligtelser. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side, eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

stk. 12 Hvis specielle økonomiske eller andre krav kun vedrører enkelte husstande, er det kun de implicerede husstande, der ved enighed imellem sig kan blive pålagt disse krav.

stk. 13 Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol/referat, der i underskrevet stand har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 5

stk. 1 Kun én fra hver matrikel må bestride en tillidspost i foreningen. Tillidsposter er: formand, sekretær, kasserer, suppleant, revisor.  

 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer der vælges af generalforsamlingen.

stk. 2 Bestyrelsen, der består af 1 formand, 1 sekretær og 1 kasserer, konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forhandlingsorden.

stk. 3 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår et medlem det ene år og 2 medlemmer det andet år.

Formand og sekretær vælges på lige årstal – kassereren på de ulige årstal.

stk. 4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede.

stk. 5 Ved hver ordinær generalforsamling vælges en suppleant for bestyrelsen.

Ved et bestyrelsesmedlems frafald indkaldes suppleanten, der i så fald har fuld stemmeret.

stk. 6 Bestyrelsen, eventuelt repræsenteret ved den formand, fører forhandlinger på foreningens vegne og træffer beslutninger i forbindelse hermed, jævnfør dog § 4, hvorefter visse spørgsmål skal godkendes af generalforsamlingen.

stk. 7 Formanden og/eller kassereren har tegningsret på foreningens vegne.

§ 6

stk. 1 Foreningens regnskab revideres inden den ordinære generalforsamling af en revisor, der af den ordinære generalforsamling vælges hvert år.

§ 7

stk. 1 Kontingent til foreningen betales senest i oktober måned hvert år..

stk. 2 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Foreningens kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 3.000,00.

Eventuelt overskydende beløb indsættes på foreningens bankkonti.

stk. 3 Hver selvstændig matrikuleret grund betaler det fastsatte kontingent.

stk. 4 Størrelsen af kontingentet fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling for det kommende år.

§ 8

Medlemmernes forhold til foreningen.

Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Den nye ejer hæfter således overfor foreningen for det udtrædende medlems kontingentrestance eller anden restance.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtig inden 60 dage at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl, samt parcellens matrikelnummer.

§ 9

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

Opløses foreningen tilfalder dens midler Børne- og Kulturforvaltningen der via Folkeoplysningsudvalget fordeler midlerne mellem kommunens tilskudsberettigede foreninger.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling i Lærkebakkens Grundejerforening d. 26. januar 2011 med tilføjelse af nyt § 2 stk. 3 jvf. referat fra generalforsamlingen i 2016.

Generalforsamling i januar måned

Del siden